ỦY BAN NHÂN DÂN  XÃ THẠCH BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Số:          /TB-UBND

           Thạch Bình, ngày 16 tháng 02 năm 2023

 

           

 

THÔNG BÁO
Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

 

 
 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 16/02/2023 của Ủy ban nhân dân xã Thạch Bình về việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), UBND xã Thạch Bình thông báo đến toàn thể nhân dân về các nội dung lấy ý kiến như sau:

1. Đối tượng lấy ý kiến:

- Các tầng lớp Nhân dân sinh sống trên địa bàn xã.

- Cán bộ, công chức chuyên môn, cán bộ bán chuyên trách và người lao động trong hệ thống chính trị của địa phương; Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, thôn trưởng các thôn.

2. Nội dung, hình thức lấy ý kiến:

2.1 Nội dung:

- Lấy ý kiến toàn bộ nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), gồm bố cục, nội dungvà kỹ thuật trình bày của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

- Lấy ý kiến về nội dung trọng tâm của dự thảo Luật, gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (2) Thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (3) Phát triển quỹ đất; (4) Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; hạn mức giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; (5) Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; (6) Cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; (7) Chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; (8) Phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực; (9) Hộ gia đình sử dụng đất.

- Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến như sau:

+ Lấy ý kiến trong các tầng lớp Nhân dân: (1) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (2) Trình tự, thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; (3) Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; (4) Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân; (5) Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa; (6) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai;

+ Cán bộ địa phương và các thôn: (1) Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; (2) Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; (3) Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; (4) Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; (5) Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; (6) Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; (7) Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; (8) Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; (9) Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai.

 

2.2. Hình thức:

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đăng tải toàn văn trên Cổng Thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân  (tại địa chỉ: http://dbndhatinh.vn), Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh (tại địa chỉ: http://mattran.hatinh.gov.vn), Ủy ban nhân dân tỉnh (tại địa chỉ: https://hatinh.gov.vn) và Sở Tài nguyên và Môi trường (tại địa chỉ: http://sotnmt.hatinh.gov.vn), Cổng Thông tin điện tử của Thành phố (tại địa chỉ: http://hatinhcity.gov.vn) và Trang thông tin điện tử xãThạch Bình tại địa chỉ: http://Thachbinh.hatinhcity.gov.vn) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tiếp cận, nghiên cứu và đóng góp ý kiến qua các hình thức:

- Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn; hoặc trực tiếp trên Cổng Thông tin điện tử của Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường, Cổng Thông tin điện tử của Thành phố.

- Góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm tại Kế hoạch này. Đối với cá nhân gửi ý kiến góp ý bằng văn bản qua đường bưu điện thì thư không phải dán tem, ngoài phong bì ghi: “Nội dung tham gia Luật Đất đai (sửa đổi)” gửi về UBND xã Thạch Bình, thôn Bình Yên, xã Thạch Bình, thành phố Hà Tĩnh.

- Thảo luận tại các hội nghị của thôn; thảo luận tại UBND xã Thạch Bình để đảm bảo mục tiêu lấy được ý kiến đến tận nhân dân.

3. Thời gian lấy ý kiến:

Từ ngày 17/02/2023 đến hết ngày 01/3/2023.

Giao công chức văn hóa xã hội phối hợp công chức Địa chính xây dựng xây dựng tin bài, đăng tải nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên trang thông tin điện tử địa phương, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã về nội dung dự thảo Luật đất đai (sửa đổi);

Giao Liên đoàn cán bộ các thôn tổ chức họp nhân dân đóng góp ý kiến tại thôn; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh thôn để nhân dân biết và tham gia góp ý kiến; tổng hợp ý kiến đóng góp tại các thôn gửi về UBND xã.

Đề nghị UBMTTQ chủ trì, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Nhận được thông báo này đề nghị các tổ chức, cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện ./.

Nơi nhận:                                                      

   - UBND TP, phòng TNMT (B/c)

   - TT. Đảng ủy, HĐND xã;                                        

   - Chủ tịch, PCT. UBND xã;             

   - Chủ tịch UBMT. TQ;

   - Các cơ quan, đơn vị, trường học, tổ chức;

   - Trưởng phó các đoàn thể cấp xã;

   - Công chức chuyên môn cấp xã;

   - Thôn trưởng các thôn;

   - Lưu: VT, địa chính./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Trần Đức Thiên

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 174.867
    Online: 6