ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH BÌNH

 

Số:......./KKH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thạch Bình, ngày 16 tháng 3 năm 2020

 

KHUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG

THÔN MỚI ĐẠT CHUẨN VĂN MINH ĐÔ THỊ  NĂM 2020

TT

Nội dung công việc

Thời gian triển khai

Thời gian hoàn thành

Người phụ trách

Đơn vị phối hợp

Người chỉ đạo

Ghi chú

 TC 1

Quản lý kiến trúc, xây dựng đô thị theo quy hoạch

 

 

 

 

 

 

1

Quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chi tiết đô thị phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt; được công bố công khai rộng rãi.

 

 

 

 

 

Thực hiện theo quy đinh

2

Các công trình công cộng về hành chính, VH- XH và hạ tầng đô thị trên địa bàn được xây dựng, cải tạo, nâng cấp theo quy hoạch (Cơ quan nhà nước, Nhà VH-khu thể thao thôn, trường học, chợ, trạm y tế, điện, đường)

01/2020

12/2020

Đ/c Hải, đồng chí Lâm

 

 cán bộ thôn mới

Đ/c Thiên CTUB

Đã hoàn thành

(Cơ quan nhà nước, Nhà VH-khu thể thao thôn, trường học, chợ, trạm y tế, điện, đường)

3

100% công trình công cộng xây mới (kể từ khi quy hoạch được phê duyệt) đúng quy hoạch, có kiến trúc hài hòa, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành;

 

 

 

 

 

Cấp thành phố, tỉnh thực hiện

4

Thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về xây dựng; phát huy vai trò tự quản cộng đồng trong việc thực hiện quy hoạch kiến trúc, xây dựng đô thị.

01/2020

12/2020

Đ/c Hải

 

 cán bộ thôn Mới

Đ/c Thiên CTUB

Vai trò tự quản cộng đồng trong việc quy hoạch kiến trúc, XD ĐT

5

Quản lý sữ dựng, khai thác hiệu quả các công trình công cộng trên địa bàn, phục vụ lợi ích công cộng; không lấn chiếm, sữ dụng diện tích đất công và công trình công cộng vào mục đích thương mại, nhà ở.

01/2020

12/2020

Đ/c Hải

Cán bộ thôn mới

Đ/c Thiên CTUB

 

6

Xây dựng 1 tuyến đường đạt chuẩn “Tuyến đường văn minh đô thị” (Đường Hà Huy Tập, từ Cầu Phủ đến Xăng dầu Hoàng Hà), VSMT, giá treo cờ, chấp hành, quy đinh hành làng an toàn giao thông của Nhà nước

 

01/2020

12/2020

Đ/c Hải

Đ/c Lâm và cán bộ thôn mới

Đ/c Tiến PCT UBND

Chuyển nguồn ngân sách năm 2019 sang làm hệ thống treo cờ dọc tuyến đường HHT, thường xuyên chấn chỉnh hành lang ATGT

TC 2

Nâng cáo chất lượng gia đình văn hóa, thôn văn hóa

 

 

 

 

 

 

1

80% trở lên gia đình được công nhân GĐVH 3 năm liên tục

01/2020

12/2020

Đ/c Lâm VH

Cán bộ thôn mới

Đ/c Tiến

Đạt

2

60 % trở lên nhà ở của người dân được xây dựng mới, hoặc cải tạo, chỉnh trang làm đẹp kiến trúc đô thị.

01/2020

12/2020

Đ/c Hải

 Cán bộ, ND thôn mới

Đ/c Tiến PCT

Đạt

3

Làng văn hóa đạt 06 năm liên tục trở lên

5 năm

 

Đ/c Lâm

Cán bộ ND thôn mới

Đ/c Tiến PCT

Đạt

4

Vận động người dân tham gia bão dưỡng, nâng cấp cơ sỡ hạ tầng đô thị và đảm bảo VSMT.

01/2020

12/2020

Đ/c Hải

Cán bộ, ND thôn mới

Đ/c Thiên CTUB

Thường xuyên

5

Từ 80% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn thôn đạt chuẩn văn hóa liên tục 5 năm trở lên

01/2020

12/2020

Đ/c Lâm

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp

Đ/c Tiến PCT

Đạt

TC 3

Xây dựng nếp sống văn minh, môi trường, VH đô thị.

 

 

 

 

 

 

1

80% trở lên thực hiện tốt các quy định  hiện hành về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và nếp sống văn minh đô thị.

01/2020

12/2020

Đ/c Lâm

NCT, ĐTN Cán bộ, ND thôn mới

Đ/c Tiến PCT

Thường xuyên

    2

Không lấn chiếm lòng đường, vĩa hè gây cản trở giao thông, không cơi nới, làm mái che, mái vẩy, đặt biển quảng cáo sai quy định, gây mất mỹ quan đô thị

01/2020

12/2020

Đ/c Hải

Cán bộ, ND thôn mới

Đ/c Thiên CTUB

Thường xuyên

3

Đạt tỷ lệ cây xanh công cộng, tỷ lệ đất giao thông tĩnh, tiêu chuẩn cấp nước, thoát nước và chiếu sáng đô thị theo quy định

Đạt

 

Đ/c Hải

  cán bộ thôn mới

Đ/c Tiến PCT

 

4

Đảm bảo vệ sinh môi trường, thu gom rác thải theo quy định, 100% cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn quy định về môi trường

01/2020

12/2020

Đ/c Hải

Cán bộ thôn mới

Đ/c Tiến PCT

 

5

Xây dựng quan hệ cộng đồng thân thiện, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo, hợp tác phát triển kinh tế.

01/2020

12/2020

Đ/c Lâm

Cán bộ thôn mới

Đ/c Tiến PCT

 

TC 4

Xây dựng phong trào văn hóa, thể thao

 

 

 

 

 

 

    1

Nhà văn hóa có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo, ổn định về tổ chức, hoạt động thường xuyên hiệu quả.

03/2020

07/2020

Đ/c Lâm

Cán bộ thôn mới

Đ/c Tiến PCTUB

(Vận động nhân dân xây dựng khu vui chơi cho người già, trẻ em)

2

Duy trì thường xuyên các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng, hoạt động CLB; TDTT; bảo tồn DTLSVH và danh lam thắng cảnh; các hình thức sinh hoạt văn hóa, thể thao dân gian truyền thống ở địa phương

01/2020

12/2020

Đ/c Lâm

Cán bộ thôn mới

Đ/c Tiến PCTUB

Đạt

3

Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo an toàn giao thông, không phát sinh tệ nạn xã hội, trọng án hình sự.

01/2020

12/2020

Đ/c Lâm VH,

 LL CA

Cán bộ thôn mới

Đ/c Tiến PCTUB

 

TC 5

Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương

 

 

 

 

 

 

1

95% trở lên hộ gia đình được phổ biến và nghiêm chỉnh thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương

01/2020

12/2020

Đ/c Nhị

Đ/c Hà và cán bộ thôn mới

Đ/c Thiên CT UBND

Hiện đang đạt

2

Xây dựng và thực hiện tốt quy ước cộng đồng, có tổ tự quản hoạt động thường xuyên, mâu thuẩn bất hòa được giải quyết tại cộng đồng, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, không có khiếu kiện đông người, vượt cấp, trái pháp luật

01/2020

12/2020

Đ/c Nhị

Cán bộ thôn mới

Đ/c Tiến PCT UBND

Hiện đang đạt

3

Tổ chức các hoạt động để nhân dân tham gia giám sát chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, đấu tranh phòng chống tham nhũng và thực hiện các chính sách xã hội.

01/2020

12/2020

LL CA

Cán bộ thôn mới

Đ/c Thiên CTUB

 

4

Xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng đô thị, không có công trình xây dựng vi phạm pháp luật nghiêm trọng đến mức phải cưỡng chế, tháo dỡ

01/2020

12/2020

Đ/c Hải

Đ/c Tuyết, Đ/c Quang và  cán bộ thôn mới

Đ/c Thiên CTUB

 

5

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa được xây dựng theo quy hoạch, thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, không có cơ sở tàng trữ, lưu hành sản phẩm văn hóa có nội dung độc hại

01/2020

12/2020

Đ/c Lâm VH

Đ/c Quang cán bộ thôn mới

Đ/c Tiến PCTUB

Hiện đang đạt

 

 

 Nơi nhận:

-TTĐU,TTHĐND;

- Chủ tịch, phó chủ tịch;

- CTUBMTTQ;

- BCĐ XDVMĐT;

- Các ban ngành, đoàn thể;

- BT,TT thôn Mới;

- Lưu: VT; VH

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Trần Đức Thiên

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 138.106
    Online: 3