TT

Ngành/Lĩnh vực

Quyết định công bố TTHC

Ngày niêm yết

Tổng số TTHC

TTHC một cửa

TTHC một cửa LT

1

Hành chính tư pháp

QĐ số 3059/QĐ-UBND ngày30/08/2021

QĐ 2352/QĐ-UBND ngày 16/6/2021

30/08/2021

16/6/2021

45

44

2

2

Thanh tra

Quyết định 1077/QĐ-UBND ngày 03/04/2020

-03/04/2020

4

4

0

3

Bảo trợ xã hội

- QĐ số 2604/QĐ-UBND ngày 05/08/2019;

- QĐ số 3402 ngày 11/08/2021;

- 3110/QĐ-UBND ngày 08/9/2021

05/08/2019 11/10/2021

08/9/2021

17

17

0

4

Người có công

Quyết định 3747/QĐ-UBND ngày 22/11/2019; 3110/QĐ-UBND ngày 08/9/2021

22/11/2019

08/9/2021

33

0

29

5

Tài nguyên & Môi trường

- QĐ 4017/QĐ-UBND ngày 10/12/2019

- QĐ 1599/QĐ-UBND  ngày 29/03/2021

-QĐ 3219/QĐ-UBND ngày 24/9/2020

- QĐ 1996/QĐ-UBND ngày 28/9/2022

10/12/2019 29/03/2021

24/9/2020

28/9/2022

29

2

27

6

Nông nghiệp và PTNT

- QĐ 3149/QĐ-UBND ngày 23/9/2019

- QĐ 3239/QĐ-UBND  ngày 30/9/2019

-QĐ 620/QĐ-UBND ngày 22/2/2020

- QĐ số 3157/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 

- QĐ 3200/QĐ-UBND ngày 21/09/2021

23/9/2019

30/9/2019

22/2/2020

21/9/2020

21/9/2021 

13

13

2

7

Văn hóa thể thao và du lịch

Quyết định 3614/QĐ-UBND ngày 04/11/2019

04/11/2019

5

5

0

8

Nội vụ

Quyết định 3827/QĐ-UBND ngày 27/11/2019

27/11/2019

10

10

0

9

Thi đua khen thưởng

Quyết định 3827/QĐ-UBND ngày 27/11/2019

27/11/2019

5

5

0

10

Giao thông vận tải

Quyết định 2708/QĐ-UBND ngày 12/8/2019

12/8/2019

9

9

0

11

Đăng ký khai tử xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 1647/QĐ-UBND ngày 03/6/2019

03/6/2019

3

0

2

13

Quân sự

Quyết định số 164/QĐ-BQP ngày 17/01/2017 của Bộ Quốc phòng; QĐ 3648/QĐ-BQP ngày 04/9/2018 của Bộ Quốc phòng; QĐ 1917/QĐ-BQP ngày 15/05/2019;QĐ 1291/QĐ –TTg ngày 07/10/2019

17/01/2017

04/9/2018

15/05/2019

07/10/2019

21

0

4

14

Giáo dục và đào tạo

Quyết định số 2695/QĐ-UBND ngày

28/7/2021

28/7/2021

5

5

0

15

- Kế hoạch và đầu tư

- Tài chính

- QĐ 67/QĐ-UBND ngày 08/01/2020

- QĐ 2281/QĐ-UBND  ngày 20/07/2020

 

08/01/2020

20/07/2020

12

12

0

16

Công khai DVC mức độ 3,4

Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 13/8/2022

13/8/2022

67

 

 

 

 

Cộng:

22 quyết định

 

228

139

70

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 138.165
    Online: 10