UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 148 /TB-UBND

TP. Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 11 năm 2020

 

 

 

THÔNG BÁO

Tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm học 2020 - 2021

                                 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thực hiện Công văn số 6381/UBND-NC1 ngày 22/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyển dụng giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2020 - 2021; Công văn số 1719/SNV-CCVC ngày 01/10/2020 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tuyển dụng giáo viên mầm non, TH, THCS năm học 2020 - 2021 theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP; Công văn số 1791/SNV-CCVC ngày 13/10/2020 của Sở Nội vụ về việc thống nhất cơ cấu tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học thành phố Hà Tĩnh năm học 2020 - 2021; Công văn số 1971/SGDĐT-TCCB ngày 16/10/2020 của Sở Giáo dục - Đào tạo về việc thống nhất cơ cấu tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học thành phố Hà Tĩnh năm học 2020 - 2021; Ủy ban nhân dân thành phố thông báo tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm học 2020 - 2021, như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp:

 1. Chỉ tiêu: 37 chỉ tiêu, gồm:
 • Giáo viên mầm non: 26 chỉ tiêu;
 • Giáo viên tiểu học: 11 chỉ tiêu giáo viên văn hóa.
 1. Vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp:

- Đối với Giáo viên mầm non: Giáo viên mầm non hạng IV; Mã số: V.07.02.06

- Đối với Giáo viên văn hóa tiểu học: Giáo viên tiểu học hạng IV; Mã số: V.07.03.09

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

 

1. Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng.

e) Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.

2. Điều kiện cụ thể

a) Về trình độ chuyên môn:

- Vị trí việc làm Giáo viên mầm non: Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Giáo dục mầm non, Sư phạm mầm non.

- Vị trí việc làm Giáo viên văn hóa tiểu học: Đại học trở lên, chuyên ngành Giáo dục tiểu học, Sư phạm tiểu học.

b) Về trình độ ngoại ngữ, tin học:

- Có trình độ ngoại ngữ từ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc trình độ tương đương theo quy định hiện hành.

Việc công nhận trình độ ngoại ngữ tương đương thực hiện theo Văn bản số 1104/SGDĐT-TCCB ngày 26/6/2020 của Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh về việc hướng dẫn công nhận chứng chỉ/chứng nhận năng lực ngoại ngữ.

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc trình độ tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Nội dung và hình thức tuyển dụng:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2.  Nội dung xét tuyển: Theo Điều 11, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

IV. Thời gian, địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển, địa điểm xét tuyển và phí xét tuyển:

1. Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 09/11/2020 đến hết ngày 08/12/2020 (thời gian trong giờ hành chính).

2. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh.

3. Địa điểm xét tuyển: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh; Địa chỉ: số 72, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Phí xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức phí: 500.000 đồng/thí sinh.

Trong quá trình điền thông tin trong phiếu đăng ký dự tuyển nếu có vấn đề chưa rõ, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ với UBND thành phố (qua phòng Nội vụ, số điện thoại: 0915640168/0915443998) để được hướng dẫn./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (Để báo cáo);

- Sở GD&ĐT (Để báo cáo);

- Báo Hà Tĩnh;

- Thường trực Thành ủy;

- TT HĐND Thành phố;

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố;

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị;

- UBND các xã, phường;

- Các trường mầm non, tiểu học trực thuộc;

- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (để đưa tin);

- Ban biên tập Cổng TTĐT thành phố (đăng tải);

- Lưu: VT, NV.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Ngọc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

TP. Hà Tĩnh, ngày ….. tháng ….. năm 2020

 

(Dán ảnh 4x6)
 

 

 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển: ……………………………………………………………

Đơn vị dự tuyển: ………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

 

Họ và tên:………………………………………………………………………………………...

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………… Nam               Nữ

Dân tộc:…………………Tôn giáo:……………………………………………………………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân:…………………….. Ngày cấp: ……………..………

Nơi cấp:…………………………………..

Số điện thoại di động để báo tin:………………………………Email:…………………………..

 

Quê quán:…………………………………………………………………………………………

 

Hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………

 

Chỗ ở hiện nay (để báo tin):……………………………………………………………………

 

Tình trạng sức khỏe:……………………, Chiều cao:……………., Cân nặng:………………kg

 

Thành phần bản thân hiện nay:…………………………………………………………………

 

Trình độ văn hóa:…………………………………………………………………………………

 

Trình độ chuyên môn: …………………………………..…Loại hình đào tạo:……………….

 

 

 

 

II. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ GIA ĐÌNH

Mối quan hệ

Họ và tên

Ngày, tháng năm sinh

Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác, học tập, nơi ở (trong, ngoài nước); thành viên các tổ chức chính trị - xã hội…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ văn bằng, chng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thc đào tạo

Xếp loại bng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. THÔNG TIN VỀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC (nếu có)

Từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm

Cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. MIỄN THI NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

(Thí sinh thuộc diện miễn thi ngoại ngữ, tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi ngoại ngữ do: ……………………………………………………………………………………………………

Miễn thi tin học do: ………………………………………………………………………

VI. ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NGOẠI NGỮ

(Thí sinh lựa chọn và ghi rõ đăng ký thi một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Thí sinh được miễn thi môn ngoại ngữ không phải điền thông tin ở mục này).

Đăng ký dự thi ngoại ngữ: ………………………………………………………………

VII. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

……………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

 

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ hành chính
    Liên kết website
   Thống kê: 138.114
   Online: 10