Căn cứ quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Thành phố Hà Tĩnh, về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách đầu tư năm 2018 cho UBND Xã Thạch Đồng;

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện nhiệm vụ thu – chi ngân sách năm 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ THẠCH ĐỒNG

 KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 5

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

 Căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 6 HĐND Thành Phố Hà Tĩnh khóa XX ngày 21/12/2017 về việc thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2018;

Căn cứ quyết định số 2924/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND Thành phố Hà Tĩnh, về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách đầu tư năm 2018 cho UBND Xã Thạch Đồng;

Sau khi xem xét dự toán thu chi ngân sách, kế hoạch vốn báo cáo dự toán thu chi ngân sách đầu tư năm 2018 được UBND xã Thạch Đồng trình tại kỳ họp; báo cáo thẩm tra của ban kinh tế - xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã Khóa XIX;

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giao nhiệm vụ thu - chi ngân sách, kế hoạch vốn đầu tư năm 2018:

                 A

Phần thu ngân sách trên địa bàn

8.610

triệu đồng

                   I

Tổng thu ngân sách trên địa bàn

8.610

triệu đồng

  Trong đó:

 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn

5.009

triệu đồng

Thu bổ sung cân đối ngân sách        

3.601

triệu đồng

                  II

Phần thu ngân sách xã được hưởng

7.374

triệu đồng

  Trong đó:

Tổng thu ngân sách trên địa bàn:   

3.773

triệu đồng

Thu bổ sung cân đối ngân sách: 

3.601

triệu đồng

                 B

Tổng chi ngân sách:

7.374

triệu đồng

Chi đầu tư­ xây dựng cơ bản

3.029

triệu đồng

Chi thường xuyên             

4.232

triệu đồng

Chi dự phòng                          

113

triệu đồng

( có phụ lục chi tiết kèm theo)

 

Điều 2.  Hội đồng nhân dân xã nhất trí với các giải pháp thu chi ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018 của UBND Xã Thạch  Đồng, đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra,như sau:

1.Tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt luật ngân sách nhà nước và các sắc thuế sửa đổi, luật đất đai sửa đổi. Khai thác tối đa và có hiệu quả các nguồn thu ngân sách. Ngành thuế phải phối kết hợp với các ban ngành và hội đồng tư vấn thuế để thường xuyên rà soát lại các sắc thuế, từ đó có biện pháp thu đạt kết quả cao. Tiếp tục triển khai quy hoạch xây dựng các khu dân cư mới để cấp quyền sử dụng đất, tăng cường chỉ đạo để khai thác thu lệ phí trước bạ; thuế nhà đất; thuế chuyển quyền sử dụng đất và các khoản thu khác .Tập trung thu các khoản nợ tồn đọng trong dân, thực hiện hướng dẫn và triển khai đến các hộ kinh doanh để tận thu hết nguồn thu này, thực hiện nộp thuế theo phương pháp hộ tự kê khai, tự tính thuế. Chỉ đạo thu các lọai quỹ theo quy định của pháp luật, thuế XD nhà ở tư nhân, huy động tốt mọi nguồn lực trong nhân dân để tăng nguồn kinh phí xây dựng kết cấu hạ tầng thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.

2.Thực hiện nghiêm túc việc công khai phân bổ dự toán thu , chi ngân sách; điều hành chi ngân sách theo kế hoạch HĐND đã đề ra, đảm bảo đúng quy chế quản lý và điều hành ngân sách của UBND xã. tiết kiệm chi thường xuyên 10% ngoài lương và các chế độ theo tiền lương, ưu tiên nguồn vượt thu để bù tăng lương, các nhiệm vụ phát sinh khác; trường hợp hụt thu phải có giải pháp điều chỉnh giảm chi tương ứng. Thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của bộ tài chính và sở tài chính về triển khai các quy định, chính sách mới, nâng cao vai trò trách nhiệm của chủ tài khoản, kiểm tra các thủ tục thanh toán của các ban nghành đoàn thể phải chi tiêu tiết kiệm, đúng định mức, chế độ nhà nước quy định. Chấn chỉnh và tăng cường hơn nữa công tác quản lý đầu tư XDCB trên địa bàn. Phải quán triệt tất cả các khoản thu chi thực hiện qua hệ thống KBNN kiểm soát và thanh toán, quản lý thống nhất tập trung theo hệ thống mục lục ngân sách nhà nước đã ban hành, thực hiện chế độ kế toán ngân sách xã qua phần mền mới, thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ và công khai tài chính. Nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND và công tác quản lý của UBND xã đối với các khoản thu đóng góp của nhà trường,  trạm y tế.

3.Tăng cường kiểm tra, quản lý tài chính, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Không ngừng đưa công tác quản lý thu chi ngân sách và các khoản đóng góp của nhân dân sử dụng chi ngân sách có hiệu quả, đúng pháp luật quy định.

Điều 3: HĐND giao cho UBND xã có trách nhiệm rà soát, xem xét các chỉ tiêu thu chi ngân sách, phân bổ hợp lý cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2018 mà nghị quyết  HĐND xã đề ra.

Thường trực HĐND xã, các ban HĐND xã tăng cường giám sát việc thực hiện ngân sách Nhà nước, các vị đại biểu HĐND xã tích cực thực hiện nhiệm vụ giám sát trên các lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi trách nhiệm được phân công.

Nghị quyết này được thông qua tại kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XIX,  ngày  11 tháng 01 năm 2018./.

Nơi nhận:

- T2 HĐND Thành phố;

- UBND Thành Phố;

- Đảng ủy, T2 HĐND xã;

- Lãnh đạo UBND xã;

- Các vị đại biểu HĐND xã khóa19;

- Các ban, ngành,đoàn thể cấp xã;

- 7 đơn vị xóm;

- Lưu VP: UBND xã.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hồ Sỹ Trình


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Văn bản mới ban hành
    Bản đồ xã Thạch Bình
     Liên kết website
    Thống kê: 21.226
    Online: 1